Bewindvoering2023-01-11T09:46:28+01:00

Bewindvoering

Beschermingsbewind en schuldenbewind

Beschermingsbewind is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door lichamelijke en/of geestelijke oorzaken of vanwege sociale omstandigheden problemen hebben met hun financiële administratie.

Schuldenbewind is het onder bewind stellen van goederen van mensen die in een problematische schuldsituatie verkeren. Verkwisting en problematische schulden gelden per 2014 als grond voor onderbewindstelling.

De kantonrechter doet uitspraak over toewijzing van beschermingsbewind of schuldenbewind. Tot slot, schuldenbewind is geen WSNP! In het WSNP-traject is nog een andere bewindvoerder betrokken, de WSNP-bewindvoerder. Het kan dus voorkomen dat er twee bewindvoerders, gedurende een WSNP-traject, aangesteld zijn. Een WSNP-bewindvoerder en een beschermingsbewindvoerder. De WSNP-bewindvoerder komt op voor de schuldeisers, maar betaalt bijvoorbeeld niet de vaste lasten. Een beschermingsbewindvoerder wel. Beide bewindvoerders dienen in dit geval met elkaar samen te werken.

Verzoek tot onderbewindstelling

Wanneer u overweegt bewindvoering aan te vragen, kan DBZW u daarbij van dienst zijn. Wie er beschermingsbewind aan kan vragen zijn:

  • de betrokkene zelf;
  • de partner van de betrokkene;
  • familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
  • degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is;
  • de curator, beschermingsbewindvoerder of mentor;
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt;
  • college van Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin u woonachtig bent. Dit kan alleen indien er sprake is van problematische schulden of verkwisting;
  • de officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is of omdat de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zouden schaden. Hulpverleners kunnen geen verzoek tot bewindvoering voor een cliënt indienen, ze kunnen de officier van justitie vragen om een verzoekschrift in te dienen.

Werkwijze

Na aanmelding, door middel van het invullen van het intakeformulier, volgt er een intakegesprek. Dit informatieve gesprek kost u niets. In dit gesprek wordt met u (en eventuele begeleider) doorgenomen wat uw hulpvraag is en of bewindvoering de juiste aanpak hiervoor is. Uitgelegd wordt wat bewindvoering door DBZW precies inhoudt en wat er van u verwacht wordt.

DBZW begeleid u bij het aanvragen van beschermingsbewind bij de rechtbank. Er volgt na geruime tijd een zitting bij de kantonrechter, waarbij DBZW als bewindvoerder wordt benoemd. Het beschermingsbewind kan dan van start gaan. DBZW zal eerst een plan van aanpak met een budgetplan opstellen. Dit plan wordt met u besproken.

Controle

Bij DBZW is uw administratie in betrouwbare handen. U heeft er geen omkijken meer naar. Echter, u blijft zelf verantwoordelijk voor uw administratie. U blijft immers handelingsbevoegd. U kunt door middel van een inlogcode in uw administratie inloggen. DBZW maakt gebruik van het programma Onview. Dit softwaresysteem wordt door DBZW gebruikt om alle betalingen te verrichten. Indien u niet beschikt over internet kunt u bankafschriften op papier ontvangen.

Enkele weken na de officiële benoeming tot bewindvoerder, moet DBZW een boedelbeschrijving inleveren bij de kantonrechter. In de boedelbeschrijving staat een opgave van het vermogen van de persoon die onder bewind is gesteld op het moment dat het bewind is uitgesproken. Tevens moet DBZW ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven naar de kantonrechter sturen met daarbij een recent overzicht van de schulden en de stand van de bankrekeningen. Mocht de kantonrechter twijfels hebben bij de overzichten, dan zal de bewindvoerder dit moeten uitleggen.

Kosten

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. DBZW hanteert de landelijke tarieven die jaarlijks door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Kanton (LOVCK) worden vastgesteld. DBZW zal, indien u hiervoor in aanmerking komt, bijzondere bijstand voor u aanvragen bij de gemeente. Komt u hiervoor niet in aanmerking? Dan dient u zelf de kosten te voldoen. U kunt altijd in uw eigen omgeving informeren of er andere partijen zijn die u financieel hierbij willen ondersteunen (bijvoorbeeld familie, werkgever, kerk etc.). Voor het kostenoverzicht klik hier.