Veel gestelde vragen2018-01-12T16:33:44+01:00

Veelgestelde Vragen

Wat mag mijn bewindvoerder bij DBZW niet voor mij regelen?2018-01-12T16:29:28+01:00
 • Uw bewindvoerder mag geen identiteitskaart of paspoort voor u aanvragen.
 • Uw bewindvoerder mag u niet inschrijven in de basisadministratie van de gemeente.
 • Uw bewindvoerder mag geen medische gegevens aanleveren.
 • Uw bewindvoerder mag geen woonruimte of betaald werk voor u zoeken.
 • Uw bewindvoerder mag geen DigiD voor u aanvragen. (Uw DigiD is persoonlijk en niet overdraagbaar).
 • Uw bewindvoerder mag u niet aanmelden bij het UWV Werkbedrijf.
 • Uw bewindvoerder mag u niet uitschrijven bij het zorgkantoor.
Doet DBZW ook belastingaangifte?2018-01-12T16:29:45+01:00

Ja, DBZW verzorgt ieder jaar uw belastingaangifte (box 1). Indien er ook aangifte gedaan moet worden in box 2 en/of 3 zijn hier extra kosten aan verbonden.

Kan DBZW voor mij sparen?2018-01-12T16:30:02+01:00

Dit is afhankelijk van uw inkomen en uitgaven. Ook is het afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van schulden en de afbetalingsverplichtingen. Indien het mogelijk is zal DBZW een spaarrekening voor u openen.

Wanneer ontvang ik mijn leefgeld of extra geld?2018-01-12T16:30:17+01:00

DBZW kan pas leefgeld uitbetalen als uw inkomen op de beheerrekening van DBZW gestort is. U ontvangt iedere dinsdag uw leefgeld. Indien u dit op een andere dag wenst te ontvangen kunt u dit aangeven. DBZW stort het leefgeld wekelijks op uw leefgeldrekening.

Extra geld zal (indien mogelijk) in overleg uitbetaald worden.

Ik ontvang thuis post, wat moet ik hiermee doen?2018-01-12T16:30:33+01:00

DBZW kan wettelijk gezien geen postblokkade instellen bij beschermingsbewind. Wel worden alle instanties (welke van toepassing zijn op het bewind) schriftelijk verzocht om het postadres te wijzigen en het aan DBZW te zenden. Indien u toch (financiële) post ontvangt verzoeken wij u dit eenmaal per week door te sturen aan DBZW. De betreffende instantie zal dan nogmaals worden geïnformeerd.

Wat moet ik doen als ik (onverwacht) extra uitgaven heb?2018-01-12T16:30:48+01:00

Allereerst kunt u in uw Kasboek van Smart FMS zien of hiervoor nog financiële ruimte is. Lukt dit niet of heeft u toch nog andere vragen? Neem dan contact op met DBZW via de contactpagina. Er zal bekeken worden of het mogelijk is om extra geld aan u over te maken. Houdt u er rekening mee dat er niet altijd financiële ruimte is om onverwachte kosten te betalen.

Hoe kan ik inzicht krijgen in mijn financiële situatie?2018-01-12T16:31:01+01:00

DBZW werkt met het programma Smart FMS. Dit is een overzichtelijk programma waar u op ieder gewenst moment kunt inloggen met uw persoonlijke inloggegevens om uw financiën te bekijken. Zo kunt u direct zien wat u heeft ontvangen aan inkomen, wat er is betaald en wat er eventueel afgelost wordt maar u kunt hier ook uw budgetplan bekijken. Op verzoek kan DBZW dit overzicht, het budgetplan en een recent schuldenoverzicht per post aan u toesturen.

Hoe lang duurt het voor ik door DBZW geholpen kan worden?2018-01-12T16:31:15+01:00

Nadat u zich heeft aangemeld en er een afspraak is ingepland stuurt DBZW u direct het intakeformulier toe. Een snellere manier is om het digitale intakeformulier op de website hiervoor te gebruiken. Wij vragen u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en klaar te leggen zodat dit tijdens het intakegesprek besproken kan worden. Heeft u moeite met het invullen van het intakeformulier of begrijpt u iets niet, neem dan contact op met DBZW via de contactpagina.

Nb. Indien u het intakeformulier niet heeft ingevuld ten tijde van de afspraak, bestaat de mogelijkheid dat de bewindvoerder besluit het gesprek geen doorgang te laten vinden. Indien de bewindvoerder dit besluit zal er ter plekke een nieuwe afspraak met u worden gemaakt voor het intakegesprek.

In principe zal er tijdens het intakegesprek aan u kenbaar gemaakt worden of DBZW uw bewindvoerder wil worden. Mocht dit om een bepaalde reden niet mogelijk zijn, zal u binnen 10 werkdagen te horen krijgen of DBZW uw bewindvoerder wil worden.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u nog enige twijfel heeft. Indien dit het geval is zal DBZW dit respecteren en wachten op bericht van u.

Wat zijn de consequenties van het invullen van een akkoordverklaring?2018-01-12T16:31:28+01:00

Wat is een akkoordverklaring?

De akkoordverklaring is een formulier waarop een familielid van de persoon die onder bewind wil, aangeeft dat hij/zij op de hoogte is van de aanvraag voor bewindvoering. Op het formulier staat ook bij welke bewindvoerder dit zal zijn. Dit is een standaard procedure waar altijd om gevraagd wordt bij het indienen van een verzoek tot onderbewindstelling.

Waarom is er een akkoordverklaring nodig?

De akkoordverklaring kan gezien worden als een bescherming voor de persoon die onder bewind wil. De kantonrechter die het beschermingsbewind zal uitspreken, wil van tenminste één familielid van de naaste familie (ouders, broer, zus, partner of meerderjarige kinderen) weten of zij akkoord gaan met de aanvraag. Door deze verklaring af te geven, kan er niet ‘zomaar’ iemand onder bewind geplaatst worden. Hierdoor is er altijd tenminste één familielid op de hoogte van de aanvraag en van de beoogde bewindvoerder.

Kan dit familielid verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schulden of andere financiële zaken?

Nee, door het invullen en ondertekenen van de akkoordverklaring kan het familielid niet aansprakelijk gesteld worden voor schulden of andere financiële zaken van de persoon die onder bewind wil. Het ondertekenen van deze verklaring heeft geen enkel gevolg voor het familielid. De akkoordverklaring zal samen met de aanvraag voor bewind bij de kantonrechter ingediend worden en vervolgens in het dossier van de aanvrager bij de rechtbank opgenomen worden. De akkoordverklaring kan nergens anders voor gebruikt worden. Eventuele schuldeisers en overige instanties komen niet te weten wie de akkoordverklaring heeft ingevuld.
Het invullen van de akkoordverklaring

De akkoordverklaring begint met het kopje ‘Ondergetekende’. Dit is het familielid dat aangeeft op de hoogte te zijn van de aanvraag voor bewindvoering. Hier wordt alleen om basisgegevens gevraagd die noodzakelijk zijn voor de kantonrechter om te bepalen dat de ondergetekende een familielid is.

Hierna komt ‘is het er mee eens dat ten behoeve van (..)’ Hier staan de gegevens van de persoon die onder bewind wil en om welke maatregel het gaat. Bij DBZW zal dit altijd onderbewindstelling zijn. Vervolgens staat de naam van de beoogde bewindvoerder ingevuld.

Onderaan het formulier wordt er een handtekening gevraagd van de ‘ondergetekende’. Door het invullen van dit formulier en het zetten van de handtekening verklaart het familielid dat hij/zij het eens is met de aanvraag voor bewindvoering en de beoogde bewindvoerder.

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en WSNP bewindvoering?2018-01-12T16:31:49+01:00

De beschermingsbewindvoerder is er voor de persoon die onder bewind staat. Hij behartigd de financiële belangen. Hier hoort ook bij dat de bewindvoerder er zorg voor moet dragen dat de schulden worden betaald. Een schuldsaneringsbewindvoerder heeft een andere rol. Zij behartigen vooral de belangen van de schuldeisers.

WSNP-bewind : Wettelijke grondslag in de WSNP (titel III Faillissementswet.
Beschermingsbewind : Wettelijke grondslag in Boek I van het Burgerlijk Wetboek.

WSNP-bewind : Schuldenaar kan zelf (financiële) beslissingen blijven nemen.
Beschermingsbewind : Schuldenaar mag geen financiële beslissingen meer zelf nemen (is handelingsonbevoegd)

WSNP-bewind : Voor mensen met problematische schulden die door de rechter zijn toegelaten tot de WSNP.
Beschermingsbewind : Voor mensen die zelf hun financiën niet meer kunnen regelen. Ze hoeven niet per se in een WSNP- of schuldhulpverleningstraject te zitten.

WSNP-bewind : Duurt in principe drie jaar.
Beschermingsbewind : Kan ‘oneindig’ doorlopen.

WSNP-bewind : Regelt de (betaling van) schulden die onder de werking van de WSNP vallen, maar niet de betaling van de vaste lasten.
Beschermingsbewind : Regelt alle financiën, dus ook vaste lasten. Bij schulden kan de beschermingsbewindvoerder aanspreekpunt zijn.

WSNP-bewind : Aangesteld door de rechtbank middels een WSNP-verzoek ingediend door gemeente of schuldhulpverlenende instantie.
Beschermingsbewind : Via een aanvraagformulier dat wordt gestuurd naar de kantonrechter, kan een beschermingsbewindvoerder worden aangesteld.

WSNP-bewind : Maandelijkse kosten zijn afhankelijk van soort schuldenaar. De kosten worden voldaan uit de boedel, dus de schuldeiser betaalt.
Beschermingsbewind : Professionele Bewindvoerders rekenen deze tarieven. In veel gevallen wordt bijzondere bijstand verstrekt voor de kosten.

Bron : Raad van Rechtsbijstand

Hoelang duurt het beschermingsbewind?2018-01-12T16:32:03+01:00

De duur van uw beschermingsbewind wordt bepaald door de kantonrechter, meestal is dit voor onbepaalde tijd of 7 jaar. Het is voor u niet mogelijk om het beschermingsbewind zelf te stoppen. Hiervoor moet u toestemming vragen aan de kantonrechter, de kantonrechter bepaalt of u het nog nodig heeft.

Worden er eisen gesteld aan de bewindvoerder?2018-01-12T16:32:18+01:00

De wet geeft alleen aan wie niet tot bewindvoerder benoemd kan worden. Als bijvoorbeeld een bewindvoerder niet snapt wat zijn taak is, kan de rechter weigeren om deze persoon aan te wijzen als bewindvoerder. Ook kan een familie lid geweigerd worden als bewindvoerder, als er sprake is van ernstige familieruzie. De rechter kijkt altijd naar het belang van degene die onder bewind wordt gesteld.

Het Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren zal er voor zorgen dat de kwaliteitseisen van bewindvoerders steeds op een hoger niveau zal komen. Zo dient de professioneel bewindvoerder minimaal te beschikken over een MBO-4 diploma en indien de bewindvoerder ook voor ‘schuldenbewinden’ benoemd wil worden dient de professioneel bewindvoerder te beschikken over een HBO diploma. Ook zal permanente educatie een onderdeel worden, zodat professioneel bewindvoerders altijd volledig up-to-date dienen te zijn.

Is er controle op bewindvoerders?2018-01-12T16:32:32+01:00

Ja, er is een controle op de bewindvoerder. Enkele weken na de officiële benoeming tot bewindvoerder, moet de bewindvoerder een boedelbeschrijving inleveren bij de kantonrechter. In de boedelbeschrijving staat een opgave van het vermogen van de persoon die onder bewind is gesteld op het moment dat het bewind is uitgesproken. Tevens moet de bewindvoerder ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven naar de kantonrechter sturen met een recent overzicht van de schulden en de stand van de bankrekeningen. Mocht de kantonrechter twijfels hebben bij de overzichten, dan zal de bewindvoerder dit moeten uitleggen.

Wie kan bewindvoering aanvragen?2018-01-12T16:32:48+01:00

Verschillende personen kunnen bewindvoering aanvragen, namelijk;

 • de persoon die onder bewind wil, de echtgenoot;
 • geregistreerde partner of andere levensgezel;
 • de familie tot in de vierde graad, Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
 • degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is;
 • de voogd, curator of mentor;
 • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt;
 • college van Burgemeester en wethouders van de gemeente waarin u woonachtig bent. Dit kan alleen indien er sprake is van problematische schulden of verkwisting;

de officier van justitie als geen van de hier boven genoemde personen dit verzoek wil of kan indienen. Hulpverleners kunnen geen verzoek tot bewindvoering voor een cliënt indienen, ze kunnen de officier van justitie vragen om een verzoekschrift in te dienen.

Kan iedereen een bewindvoerder zijn?2018-01-12T16:33:01+01:00

In principe kan iedereen die 18 jaar of ouder is benoemd worden tot bewindvoerder.
Hier zitten een aantal voorwaarden aan;

 • de persoon mag zelf niet onder curatele staan,
 • de persoon mag zelf niet onder bewind staan,
 • de persoon mag niet failliet zijn,
 • de persoon mag niet verwikkeld zijn in een schuldsaneringstraject.